Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Progress Sport & Health.
1.1 Op alle door Progress Sport & Health gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in het sportcentrum, rekening houdend met de geldende huisregels.
1.3 Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van het sportcentrum op vertoon van een geldige toegangspas/hanger. Progress Sport & Heatlh behoudt zich het recht om nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

2. Overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Progress Sport & Health. Progress Sport & Health is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen.
2.2 De wijzigingen treden per eerstkomende contributie vervaldatum na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

3. Privacy
Progress Sport & Health, gevestigd aan Sikkelstraat 1- 3319 LJ Dordrecht, handelt naar de AVG van 25-05-2018 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.progress-sport.nl
Sikkelstraat 1 3319 LJ Dordrecht
078-6161454

Progress Sport is de Functionaris Gegevensbescherming van Progress Sport & Health.  Hij/zij is te bereiken via info@progress-sport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Progress Sport & Health verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Progress Sport & Health verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@progress-sport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

- Biometrische gegevens
- Genetische gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Progress Sport & Health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Progress Sport & Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor omzetbelastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Progress Sport & Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Progress Sport & Health verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Progress Sport & Health gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@progress-sport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Progress Sport & Health zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Progress Sport & Health wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Progress Sport & Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@progress-sport.nl

4. Faciliteiten In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de cardio- en fitnessruimte, het deelnemen aan groepslessen, het gebruik van de doucheruimte en het gebruiken van de lockers en kluisjes. (m.u.v. het daluren abonnement, daarmee is het niet mogelijk om deel te nemen aan de groepslessen)

5. Betaling
5.1 De inschrijving geschiedt op basis van een getoond en geldig legitimatiebewijs en een bankpas waarvan een kopie zal worden vervaardigd en in de administratie van Progress Sport & Health bewaard zal worden. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en af te geven. Het lidmaatschap vangt aan nadat Progress Sport &  Health het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
5.2 Partijen gaan de overeenkomst aan voor de duur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.
5.3 De betaling van de eerste termijn van een abonnement dient direct bij inschrijving voldaan te worden. De daarop volgende maand en/of maanden worden per automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
5.4 De betaling van de abonnementskosten door middel van een automatische incasso, zal aan het einde van de maand voorafgaand aan de contributiemaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening.
5.5 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.6 Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten op u worden verhaald.
5.7 Rittenkaarten en dagkaarten dienen vooraf (in 1x keer) te worden betaald.
5.8 Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld of de contributie.
5.9 Indien de sporter na facturatie niet tot betaling overgaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schulden database van het Bureau Krediet Registratie. Dit kan gevolgen hebben voor de creditscore van de sporter en mogelijk tot afwijzingen leiden bij toekomstige aankopen en het aangaan van overeenkomsten.

6. Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap
6.1 Lidmaatschappen kunnen uitsluitend tijdelijk worden stopgezet worden bij welke gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, de ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring, wordt de looptijd van de overeenkomst verlengd met de duur van de ongeschiktheid. De betalingsverplichtingen van de sporter vervallen niet, na de minimale looptijd zullen deze termijnen worden verrekend waarbij de sporter het aantal niet gebruikte perioden kosteloos gebruik kan maken van de aangeboden faciliteiten.
6.2 Overname van het lidmaatschap is niet mogelijk.

7. Wijzigingen van de abonnementskosten  Progress Sport & Health behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen indien dit noodzakelijk is om een gezonde financiele basis te waarborgen. 

8. Beeindiging lidmaatschap
8.1 Indien het lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de einddatum schriftelijk op het sportcentrum wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch maandelijks verlengd. 
8.2 De opzegtermijn bij alle abonnementsvormen is een kalendermaand, opzeggen is alleen mogelijk op persoonlijke basis d.m.v. het invullen van een opzegformulier bij de receptie van Progress Sport & Health. Indien men een betalingsachterstand heeft is het niet mogelijk om uw lidmaatschap op te zeggen.

9. Openingstijden
De openingstijden van het sportcentrum zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag is het sportcentrum geopend van 08.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens officiele feestdagen kan ons centrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave van abonnementskosten.

10. Orde/instructie/kledingvoorschriften
10.1 Het is niet toegestaan om drugs en/of alcohol te gebruiken binnen het terrein en gebouwen vanProgress Sport & Health. Gebruik van dergelijke middelen kan leiden tot het onmiddellijk beindigen van het abonnement, zonder dat u daarbij enig recht op restitutie heeft van het lopende lidmaatschap. Progress Sport & Health behoudt zich het recht ter bescherming van de goede orde.
10.2 Bezoekers worden geacht verzorgde trainingskleding dan wel gepaste kleding te dragen tijdens het bezoeken van de sportschool.
Enige richtlijnen:
- Lange trainingsbroek, maar zonder rafels en/of scheuren
- Korte broek, mag zijn een bermuda of trainingsbroek van normale kwaliteit
- Herenshirts met korte of lange mouwen, geen haltershirts
- Regulier schoeisel, het dragen van schone en niet kapotte sportschoenen
10.3 Voor gebruikmaking van de douches dient u een handdoek en badslippers mee te brengen. Tevens dient er voor te zorgen dat uw lichamelijke hygiëne voldoende is, zodat bijvoorbeeld uw transpiratiegeur geen overlast geeft voor uw medesporters.
10.4 Indien het lid de gegeven instructies en of de algemene voorwaarden en of de huisregels overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

11. Veiligheid en aansprakelijkheid
11.1 Progress Sport & Health en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum.
11.2 Progress Sport & Health en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiele of immaterieumle schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze van ook.
11.3 Iedere sporter is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Progress Sport & Health aangerichte schade.
11.4 De lockers in de kleedkamers zijn bedoeld om tijdelijk uw prive spullen in op te bergen, laat er niets in achter. Elke avond worden alle lockers geopend en de gevonden spullen worden max. een maand bewaard.
11.5 Bij inschrijving ontvangt u een toegangspas/hanger van ons, waarvoor een borg van euro 10,- in rekening wordt gebracht. Bij het beeindigen van het lidmaatschap dient men de toegangspas/hanger in te leveren en wordt de borg terug betaald.
11.6 Bij calamiteiten dient u ten alle tijde de instructies van het personeel te volgen.
11.7 Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een medewerker(ster) van Progress Sport & Health in de trainingsruimte verblijven.
11.8 Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de trainingsruimte is voor eigen risico.

12. Overige bepalingen
12.1 Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Progress Sport & Health beoordeeld en beslist. Indien een of meerdere artikelen van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement voor meervoudig uitleg vatbaar is/zijn, beslist de op dat moment aanwezige bedrijfsleiding.
12.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van sportschool staan op de website www.progress-sport.nl en zijn via het personeel van de sportschool op te vragen.

13. Toepasselijk recht, geschillen
13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten tussen Progress Sport & Health en leden, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zullen in eerste instantie uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Dordrecht behoudend de bevoegdheid van Progress Sport & Health om een geschil voor te leggen aan de rechter die zonder dit beding bevoegd zijn.